Sunday, 24/10/2021 - 03:05|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/1 021201-161-01-2012-28 Điểm kiểm tra thường ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/4 021204-250-01-2012-25 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : Lê Thị Thảo STT Họ và ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/3 021203-161-01-2012-21 Điểm kiểm tra thường ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01 Lớp : 2/2 021202-161-01-2012-25 Điểm kiểm tra thường ...
Tài nguyên