Sunday, 24/10/2021 - 04:15|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 5/3 051203-211-02-2012-30-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 5/2 051202-230-02-2012-32-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và tên Ngày ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 5/1 051201-211-02-2012-30-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL ...
Tài nguyên