Sunday, 24/10/2021 - 04:11|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/4 031204-250-02-2012-26-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và tên Ngày ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/3 031203-131-02-2012-28-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/2 031202-131-02-2012-26-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/1 031201-121-02-2012-23-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
Tài nguyên