Sunday, 24/10/2021 - 04:09|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 1/3 011203-161-02-2012-25-4-4 Điểm kiểm tra ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 1/4 011204-230-02-2012-28-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và tên Ngày ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 1/2 011202-161-02-2012-26-4-4 Điểm kiểm tra ...
  • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 1/1 011201-161-02-2012-28-4-4 Điểm kiểm tra ...
Tài nguyên