Sunday, 24/10/2021 - 03:40|
Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 5/3 051203-211-02-2012-30-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 5/2 051202-230-02-2012-32-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và tên Ngày ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 5/1 051201-211-02-2012-30-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ĐẠO ĐỨC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 4/3 041203-230-02-2012-31-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và tên Ngày ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 4/2 041202-011-02-2012-28-2-2 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra định kỳ XLHL ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 4/1 041201-161-02-2012-32-4-4 Điểm kiểm tra ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/4 031204-250-02-2012-26-0-0 Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn Giáo viên : STT Họ và tên Ngày ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/3 031203-131-02-2012-28-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/2 031202-131-02-2012-26-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 3/1 031201-121-02-2012-23-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 2/4 021204-121-02-2012-25-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
 • Trường : Tiểu học Đức Ninh BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Năm học : 2012-2013 Học kỳ 02 Lớp : 2/3 021203-121-02-2012-21-1-1 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn Giáo viên : Tháng 1 Tháng ...
Tài nguyên